old_ufo: (old_ufo)
[personal profile] old_ufo
Пані та панове (особливо, студенти та аспіранти), маю до вас пропозицію.
Якщо ви хочете зробити публикацію на крутій конференції, але не знаєте, над чим саме працювати, не маєте наукового керівника або не маєте грошей на політ на саму конференцію, то ми вирішимо ці проблеми :)

Що я роблю зі своєї сторони:

  • надаю тему та здійснюю наукове керівництво.

  • у разі прийняття статті на топ-конферецію (список трохи згодом), ви їдете презентувати роботу. Реєстрація, дорога, перебування оплачується Szkocka Research Group.

  • допомагаю із доступом на (платні) статті, необхідні для роботи

Ми разом:

  • працюємо над дослідженням та статею.

Ви:

  • маєте бажання і час займатись наукою

  • робите експеримент, статтю та презентуєте її.

Умови співробітництва:

  • Код, що народився під час роботи, публікується під MIT\BSD ліцензією, щоб вся спільнота могла користуватися плодами роботи.

  • Однією з ваших афіліацій указується Szkocka Research Group, Ukraine.

Теми (можете такоє запропонувати свою, обговоримо):

  • Mutltispectal image search by pseudo-Siamese nets (для супутникових знімків\карт)

  • Unsupervised feature learning by learning to noise and de-noise

Хто зацікавився - пишіть в приват, або в коментарі.
P.S. Так, це пілотний запуск Szkocka Research.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

old_ufo: (Default)
old_ufo

July 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16 171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:08 am
Powered by Dreamwidth Studios